OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Hur ofta hämtar UC sin information och varifrån?

UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.

UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.

UCs källor:

Uppgift Källa Uppdatering Lagring
Namn o adress på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Taxerad inkomst Skatteverket 5 ggr/ år (april/ juni/ aug/ sep/ dec) Två senaste taxeringsåren
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket 2 ggr/ månad Två senaste taxeringsåren
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gång per år När uppdaterad info kommer från källa
Fastighetsuppgifter, lagfart etc Lantmäteriet 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Äktenskapsförord Skatteverket Varje vecka När uppdaterad info avseende civilstånd kommer från källa
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka Gallras efter 60 månader
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka  
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter
(ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium)
Bolagsverket 7 ggr/ vecka  
Årsredovisningar aktiebolag, Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UCs egna beräkningar 9 ggr/ år  
Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter 5 ggr/ vecka  
Besläktade företag UCs egna analyser 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Börsnoterad Börslistor på www 5 ggr/ vecka  
Serveringstillstånd Kommuner Folkhälsomyndigheten 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Ackrediterade utfärdade - via www.certifiering.nu 1 ggr/ månad  
Tullkrediter Tullverket 5 ggr /vecka Gallras efter 36 mån
Kunglig Hovleverantör Hovlev.com Löpande När uppdaterad info kommer från källa
Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser Transportstyrelsen 2 ggr/ månad När uppdaterad info kommer från källa
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet Varje månad När uppdaterad info kommer från källa
Förkommen ID-handling Förlustanmälan Löpande Gallras efter 24 mån
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande Gallras efter 12 mån
Sökt/prövad kredit UCs kunder Löpande  
Handels- och kommanditbolag; Firma, adress m.m. Bolagsverket och SCB 5 ggr/ vecka Historisk firma gallras ej
Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan
Handels- och kommanditbolag; Nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 7 ggr/ vecka Delägare gallras 60 månader efter avregistrering.
Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan
Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka  
Arbetsställen SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser SCB Varje vecka Firman gallras inte
Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser Bolagsverket 5 ggr/ vecka Firman gallras inte
Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa
Juridisk person/enskild firma Telefon SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Branschbevakning SKI Var 3e månad  
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogden och tingsrätt, PoIT 5 ggr/ vecka Gallras efter 60 månader
Enskilda näringsidkare SCB BASUN Varje vecka  
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Konkursborgenärer
(oprioriterade konkursfordringar)
Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet 5 ggr/ vecka Efter 24 månader
Konkurser och konkursförvaltare Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka  
Kreditengagemangsuppgifter
(beviljade lån/ krediter)
Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag Varje månad / dagligen Efter 12 mån
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; betalningsförelägganden Kronofogden Varje vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Missbrukade bankkonton Banker 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Misskötta krediter och hypotekslån Banker och finansbolag 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag 5 ggr/ vecka Efter 24 mån
Näringsförbud Tingsrätten Bolagsverket 5 ggr/ vecka Efter 36 mån (efter upphörande)
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka Efter 24 mån, Aktuellt skuldsaldo visas löpande
Skuldsanering Kronofogden 5 ggr/ vecka Inledd skuldsanering gallras efter 36 mån.
Beviljad skuldsanering gallras 60 mån efter den dag då skuldsaneringen inleddes eller 36 mån om man sökt skuldsanering som företagare. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, senast den dag då planen löper ut.
UC Riskklass UCs egna beräkningar Dagligen Efter 24 månader
UC Riskprognos UCs egna beräkningar Dagligen Efter 24 månader
UC Betalmönster Samarbetande företag Löpande  
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult Årsredovisning 5 ggr/vecka  

Förklaringar till förkortningar

ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister