OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

UCs roll är att samla in, förädla och tillhandahålla information och tjänster på ett säkert, lagligt och korrekt sätt. Den verksamhet som bedrivs inom UC gynnar många olika intressenter och är till nytta för samhällets aktörer. UC ska därför inom ramen för det integritetsskyddande arbetet även verka för att undanröja hinder för flödet av personuppgifter mellan olika intressenter. 

UCs verksamhet styrs av flera olika lagstiftningar med Dataskyddsförordningen och Kreditupplysningslagen som tongivande. En viktig del i skyddet är att du informeras om de behandlingar som utförs. Därför beskriver vi här vilka syften vi har med informationsbehandlingen, vilken rättslig grund som föreligger, vilken information vi behandlar, vem som tar del av informationen, när den gallras samt vilka rättigheter du har som registrerad. 

Informationen i detta dokument omfattar även behandling av personuppgifter som en följd av att du besöker och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss på webbplatsen uc.se. Om något annat bolag än UC AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen så framgår det, till exempel när du fyller i dina uppgifter på webbplatsen eller ingår avtal.

Övergripande information om Kreditupplysningslagen

UC AB är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd från Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

I vårt kreditupplysningsregister finns samtliga folkbokförda privatpersoner i Sverige över 15 år, samt alla företag i Sverige. Vårt mål är att informationen ska behandlas så att personer vars information vi behandlar, samt myndigheter och samhälle ska har fullt förtroende för de behandlingar vi utför.

Kreditupplysningsverksamhet regleras av kreditupplysningslagen som innehåller kompletterande bestämmelser till Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Lagen innebär bland annat att vi på UC har möjlighet att automatiskt uppdatera våra register med information, lagra, bearbeta och lämna ut densamma i form av kreditupplysningar.

Ändamålet med att lämna ut kreditupplysningsinformation, det vill säga uppgifter, omdömen och råd om dig, är att mottagaren ska kunna göra olika ekonomiska bedömningar. Det innebär att informationen används som underlag till olika affärs- och kreditbeslut. Av kreditupplysningslagen framgår också att informationen kan lämnas ut som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker.

Du som registrerad har inte rätt att invända mot att information om dig behandlas och du har inte heller rätt att bli  raderad i ett kreditupplysningsregister. Skälet till detta är att lagstiftaren anser att den behandling som sker i kreditupplysningsverksamheten är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kreditupplysningslagen innehåller integritetsskyddande regler och du har bland annat rätt att efterfråga en begränsning av behandlingen, rätt att begära rättelse av missvisande eller felaktig information samt rätt till ett registerutdrag om dig själv. När vi lämnar ut en kreditupplysning till exempelvis en bank, så kommer du även att erhålla en kopia av upplysningen som visar den information som vi lämnat ut samt vem som begärt upplysningen (gäller även för Enskilda firmor samt Handels- och Kommanditbolag). Den som begär en kreditupplysning på en privatperson måste ha ett så kallat legitimt behov, vilket innebär att vem som helst inte har tillgång till kreditupplysningsregistret.  

Gallringsregler utifrån kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagen och vårt tillstånd från Datainspektionen innehåller även gallringsregler som ska tillämpas vilket exempelvis innebär att vi i kreditupplysningar på privatpersoner inte presenterar information som är äldre än 36 månader, med undantag för skuldsanering som gallras efter 60 månader. En uppgift om en fysisk person gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det kan exempelvis innebära att en uppgift om en fysisk persons företagsengagemang gallras efter 60 månader. Den information som används i kreditupplysningsverksamheten har till största del sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor såsom svenska myndigheter. I vissa fall har informationen sitt ursprung hos privata aktörer såsom banker och finansiella institut. Kreditupplysningslagen i sin helhet hittar du här och information om vilken information som finns i våra kreditupplysningar, vilka källor som tillhandahåller informationen samt vilka lagringstider som gäller återfinns på uc.se/källor.

Kreditupplysningsverksamheten innebär inte att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig utan istället att vi tillhandahåller information till exempelvis banker, finansiella institut, myndigheter och andra företag och organisationer som i sin tur fattar olika ekonomiska beslut med hjälp av den information som vi tillhandahållit.

Information om behandlingar som sker enligt Dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling

Rättslig grund för behandling

För att du på uc.se, hädanefter ”webbplatsen” ska kunna anmäla dig till events, seminarium och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster på webbplatsen.

För att uppfylla en rättslig förpliktelse samt utföra en uppgift av allmänt intresse (vid åtkomst till information i kreditupplysningsregistret).

 

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse (vid åtkomst till annan information).

 

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster.

För att utföra en uppgift av allmänt intresse (vid uppgifter som utförs inom ramen för kreditupplysningsverksamheten).

 

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

För att kunna utföra en rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse (vid frågor som rör kreditupplysningsverksamheten såsom registerutdrag, utredningar, rättelser etcetera).

 

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig  eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att vi ska kunna ta betalt för bland annat events, seminarium, utbildningar, tjänster och produkter.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse om du agerar i egenskap av anställd på ett företag eller organisation.

För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

För att kunna utföra en rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse (vid frågor som rör kreditupplysningsverksamheten).

 

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig , samtycke samt med stöd av ett berättigat intresse.

Vi behandlar även information för att hjälpa kreditgivare och kredittagare genom att skapa statistik och modeller i syfte att kunna bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut samt inom ramen för kreditgivningsverksamhet. UC tillhandahåller även myndigheter med analyser och statistik. I samband med dessa behandlingar lämnar UC inte ut någon identifierbar personinformation.

Dessa behandlingar utförs med stöd av ett berättigat intresse.

För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

För att utföra rättsliga åtaganden.

   

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Särskilt om den rättsliga grunden ”berättigat intresse”

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster såsom exempelvis när du är behörig användare och loggar in och får åtkomst till våra tjänster.

Vi och mottagare av informationen som ska fatta ett ekonomiskt beslut har ett intresse av att information om dig behandlas för att skapa statistik och modeller. Av kreditupplysningslagen framgår att en kreditupplysning får innehålla uppgifter, omdömen och råd. Informationen som behandlas för att skapa statistik och modeller kommer från kreditupplysningsregistret. Informationen behandlas pseudonymiserat vilket innebär att ditt namn och andra personuppgifter bara kan identifieras av den som har en ”nyckel” att låsa upp pseudonymiseringen. Själva ”nyckeln” har bara ett fåtal personer tillgång till. Den statistik som lämnas ut till mottagarna innehåller inte någon identifierbar personinformation vilket innebär att det inte fattas några beslut relaterade till dig som individ. Mottagarna av informationen har ett stort behov av informationen för att i sin tur kunna leva upp till rättsliga förpliktelser i svensk och europeisk lagstiftning. Din egen score, som skapas av en modell, kan du se i din egen kreditupplysning.

Mottagare av personuppgifterna
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, och kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Asiakastieto Group samt särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vi vidtar relevanta, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vi lämnar även ut information om både registrerade personer och företag inom ramen för kreditupplysningsverksamheten. Mottagare av informationen (förutom de som nämns här ovan) kan vara du själv, kunder till oss, företag, myndigheter och organisationer som har rätt att göra en ekonomisk bedömning på dig eller andra personer och företag.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Förutom den information som hanteras om dig i kreditupplysningsverksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Till vilka länder överför vi dina personuppgifter
Utöver vad som uttryckligen anges nedan behandlar vi endast dina personuppgifter inom EU/EES.
Vissa av våra IT-leverantörers underleverantörer har sin verksamhet i USA. Detta avser exempelvis när vi administrerar vissa avtal genom e-signering. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har vi säkerställt att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES, genom leverantörens underleverantörs anslutning till ramverket EU-U.S. Privacy shield, i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om ramverket på www.privacyshield.gov/welcome.

När vi lämnar ut information kan det i enskilda fall innebära att vi överför personuppgifter till mottagare i tredje land. I dessa fall säkerställer vi att det sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, antingen genom att landet som uppgifterna överförs till har en likvärdig skyddsnivå för dina personuppgifter, att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, att du har samtyckt till det eller att överföringen sker i enlighet med i artikel 49 i dataskyddsförordningen.

Vilken information behandlar vi om dig?
Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på webbplatsen, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress.

När du använder webbplatsen och våra tjänster, kan vi komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Vi behandlar även information om dig och andra registrerade inom ramen för kreditupplysningsverksamheten och som ingår i kreditupplysningar. För att se hur en upplysningskopia ser ut och vad den innehåller, läs mer här.

Period för lagring
Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Lagringstiden för att skapa statistik och modeller har beroenden till makroekonomiska faktorer och kan därför variera över tid, avseende skapandet av statistiska modeller, så behöver informationen omfatta två konjunkturcykler för att modellerna ska uppfylla nödvändig kvalitet och precision.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare. 

Dina rättigheter
Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av  bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev informeras du om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen
På webbplatsen kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra domäner. Denna information gäller inte för dessa domäner och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa domäner. Du bör ta del av dessa domäners information innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Cookies
Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen

UC AB har för webbplatsen uc.se även ett utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. 

Kontakta oss på UC

Skulle det vara någon information du saknar eller om du har frågor i övrigt är du alltid välkommen att höra av dig så ska vi göra vårt bästa för att besvara dina frågor. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.

Postadress: Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se
Telefon: 08-670 90 00

UC AB har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande kontaktuppgifter:
E-post: dataskydd@uc.se  


Följande bolag ingår i Asiakastieto Group:

  • UC AB (556137-5113)
  • UC Affärsfakta AB (556613-0042)
  • UC Affärsinformation AB (556730-7367)
  • Suomen Asiakastieto Oy

  •  

    Emaileri Oy

Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan adress. Ange i din förfrågan om du vill ha ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret eller från kundregistret.

Postadress: UC AB, Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@uc.se.

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post:
datainspektionen@datainspektionen.se

Integritetspolicyn är uppdaterad 2018-07-04